- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Generalforsamling Referat

Referat fra Rækker Mølle Udviklingsråds generalforsamling 9. maj 2012

Bente Tang blev valgt til dirigent og Mads Vendelbo og Bent Dyrvig til stemmetællere.
Formandens beretning blev aflagt af Ejnar Tylvad. Beretning ses i et særskilt dokument og forsamlingen tog beretningen til efterretning.
Kasserer Eske Villadsen aflagde regnskab som viste et lille overskud og det blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var:

Erik Skovgaard, Bølling
Jan Jensen, Bølling
Ejnar Tylvad, Sædding

Der var genvalg.

Der var endvidere genvalg til revisorerne Inger Marie Pedersen og Maria Tylvad.

Efter generalforsamlingen var der et længere tema der omhandlede de mange igangværende projekter i sognene.

Bent Dyrvig var indbudt til at fortælle om projektet i Finderup: Naturhistorisk oplevelsespark. Bent gav en god orientering om et meget spændende projekt som er kendetegnet ved godt samarbejde og nytænkning i sognet kombineret med VE midler og LAG midler.

Her efter blev der orienteret og drøftet følgende projekter:
Rækker Mølle skolens renovering.
Projektet vedr. Møllesøens revitalisering vedr. sluse, stryg, sø og sti adgang.
Købmandsprojektet under LAG
Legeplads på Stadion i Bølling
Renovering af forsamlingshuset i Bølling med nyt tag
Et projekt der er søgt om ved Løvstrupgård i Finderup vedr. en stor aktivitetsbane i skoven/træerne.

En god aften på Rækker Mølle Gården med drøftelse af spændende projekter og et godt kaffebord.

Beretning fra Rækker Mølle Udviklingsråd 2011/2012.

Udviklingsrådets beretning vil forme sig en status på projekterne i vore fire sogne. I det foregående år har vi været inde omkring multibanen, energiområdet, VE midler, forsamlingshusenes muligheder i Hanning og Rækker Mølle, samt Møllesøens forskønnelse.

Hvordan er det så gået med projekterne?

Multibanen.
Under Rækker Mølle Udviklingsråd blev der foregående år søgt penge hjem til multibanen til gavn for børnene på skolen og i fritiden, da banen er åben hele året. Der blev opnået tilsagn fra LAG Ringkøbing-Skjern på 67.188 kr., Lokale og anlægsfonden på 105.000. Det er her ikke uden betydning at ansøgeren er områdets udviklingsråd, idet det signalerer bredde og fokus på udvikling, som man gerne ser fra fondenes side. Multibanen er nu i god drift med masser af brugere både i skoletiden og i fritiden. Projektet er nu afsluttet med et lille overskud.

Energiområdet.
På energiområdet var Erik Skovgaard og undertegnede til møde i Borris foregående år vedr. energi tiltag og energi renovering. Det blev efterfølgende ikke til noget, hovedsagelig pga. finansieringsmodellen. Men i øvrigt kan det siges på energiområdet at solceller kører rigtig stærkt i øjeblikket, da der er god økonomi i at installere det.

VE midler.
Der har i Finderup og Bølling været mulighed for at søge VE midler som er resulteret i nogle spændende projekter som vi skal høre mere om efter generalforsamlingen.
Overordnet set ser det ud til at VE midler og LAG midler har meget positiv indvirkning på landdistrikternes mulighed for at igangsætte projekter af forskellig art.

Forsamlingshusene i Hanning og Rækker Mølle
Der har i hal, skole og forsamlingshus regi i at undersøge om der kan etableres et for alle parter givtigt samarbejde omkring en multisal på baggrund af forsamlingshusene alder, renoveringsbehov og vigende udlejning. I forbindelse med skolens renovering skal der også ske en stor renovering og ombygning af samlingssalen måske i gymnastiksalen. Hallen har også tidligere udtrykt ønske om et lokale med en størrelse imellem de 50 m2 bag kantinen og minihallens 500 m2.
Også ved fremtidsværkstedet i 2007 var der forslag om en multisal.
Der blev søgt lokale og anlægsfonden om støtte til et sådant projekt men det blev afslag da deres projekt kun gik til renovering af forsamlingshuse og vores forslag var e ny multifunktionsbygning.
Der var efterfølgende ikke lokal interesse for at arbejde videre med dette ellers meget perspektivrige projekt der kunne have samlet en række aktiviteter under et tag med en rigtig god driftsøkonomi til følge.

Møllesøen.
Møllesøen forskønnes forhåbentlig gennem et projekt med kommunen og staten. Der er i samarbejde med Borgerforeningen lagt op til en helhedsplan for Møllesøen der indeholder: Ny sluse, et stryg, en spunsvæg og sti adgang. Mere om dette efter generalforsamlingen under punktet Tema: Hvad bringer fremtiden i vor fire sogne.

Skolens renovering.
Skolen renoveres som bekendt for ca. 18 mill. efter at skolebestyrelsen for 3 år siden søgte om en totalrenovering. Processen er nu igangsat med valg af rådgivere m.m. Mere herom under temaet efter generalforsamlingen.

Købmandsgaarden.
Købmanden er sammen 4 andre købmænd/brugser her i kommunen med i stort LAG projekt der hedder fremtidens detailhandel i landdistrikterne. Det giver mulighed for at få tilskud til at afprøve en række tiltag i butikkerne. Projektet er kommet godt fra start med et velbesøgt foredrag i hallen med Gunnar Ørskov. Endvidere har 10 yngre familier meldt sig til delprojektet handel lokalt i en måned. Mere herom under temaet efter generalforsamlingen.

Vi går et spændende år i møde med historisk mange projekter i sognene som det skal blive meget interessant at følge udviklingen af.


Rækker Mølle Udviklingsråd
Fmd. Ejnar Tylvad
Sædding 9. maj 2011
Sidst opdateret: 08-01-2018
Kalender
23-02-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-02-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

27-02-2024 18:45
Live foredrag i Finderup Forsamlingshus
-----------------------------------

29-02-2024 17:00
Suppeaften i Sædding Forsamlingshus
-----------------------------------

01-03-2024 18:00
Jubilæumsfest i Minihøjskolen
-----------------------------------

12-03-2024 18:45
Live foredrag i Finderup Forsamlingshus
Design: MediaConnect